სერვისებიService_music_Publisher

მუსიკალური ფაბლიშერი

საავტორო უფლებების მართვა

ბენეფიციარი:
კომპოზიტორი | ტექსტის ავტორი


Sevice_record_label

რექორდ ლეიბლი

მომიჯნავე უფლებების მართვა

ბენეფიციარი:შემსრულებელი | ფონოგრამის დამამზადებელი

Service_1

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ეფექტური მართვა

 • პოტენციური შემოსავლების მაქსიმალური მონეტიზაცია
 • ნაწარმოების ნებისმიერი ფორმით გამოყენებისათვის სათანადო ლიცენზიების გაცემა
 • ინტენსიური მონიტორინგი მუსიკალური ნაწარმოებების არალეგალური გამოყენებების აღმოსაჩენად
 • კვალიფიციური მოლაპარაკებების წარმოება მოსარგებლეებთან
Service_2

ციფრული დისტრიბუცია საერთაშორისო პლათფორმებზე

 •  Youtube მონეტიზაცია და კონტროლი
 • მუსიკალური ნაწარმოებების განთავსება და რეალიზაცია მსოფლიოს უმსხვილეს პლათფორმებზე: iTunes, Amazon, Deezer, Google Play, Kismeet, Pandora, Shazam, Spotify და სხვა.
Service_3

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა

 • მუსიკალური ნაწარმოებების უკანონო გამოყენებების აღმოჩენა
 • კვალიფიციური მოლაპარაკებების წარმოება უფლებების დამრღვევებთან
 • უფასო სასამართლო წარმომადგენლობა და ადვოკატის კვალიფიციური მომსახურება
 • წარმომადგებლობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და სხვა სახელმწიფო უწყებებში
Service_4

ჰონორარების განაწილების გამჭვირვალე სისტემა

 • ყოველკვარტლული ჰონორარების განაწილება
 • ყოველკვარტლული გამჭვირვალე ანგარიშები
 • ყოველწლიური გენერალური ანგარიში
Service_5

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება

 • კატალოგის ინტეგრაცია და რეკლამირება საერთაშორისო ასპარეზზე
 • კატალოგის დამუშავება საერთაშორის სტანდარტების შესაბამისად